R1006541
(Ricoh GR Digital)

R1006544
(Ricoh GR Digital)