R1004585
(Ricoh GR Digital)

R1004591
(Ricoh GR Digital)