R1003919
(Ricoh GR Digital)

R1003923
(Ricoh GR Digital)